Privacyverklaring Bij Drie Fotografie 

Inleiding 

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Bij Drie Fotografie persoonsgegevens.

Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgevend.

De AVG schrijft voor dat Bij Drie Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Bij Drie Fotografie zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.


Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Mariska Haaima,
Bij Drie Fotografie  
Veluws Hof 18
3852 JJ Ermelo 

www.bijdrie.nl
mariskahaaima@gmail.com
KvK nr.: 58961801 


Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Bij Drie Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
• Achternaam
• Voornamen
• Geslacht
• Adres
• Telefoonnummer
• e-mailadres
• domeinnaam
• bankrekeningnummer
• factuurnummer 


Verwerkingsgrond 

Bij Drie Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Bij Drie Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
c. Bij Drie Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen;
d. een gerechtvaardigd belang van Bij Drie Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Bij Drie Fotografie aan betrokkene. 


Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

• uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
• facturatie
• afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
• informatie over wijzigen producten en diensten
• telefonisch contact, e-mailcontact
• uitvoering wettelijke verplichtingen 


Delen van persoonsgegevens met derden 

Bij Drie Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bij Drie Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Bewaarduur van persoonsgegevens

Bij Drie Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

• Wettelijke grondslag: Bij Drie Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
• Telefonisch contact: 5 jaar
• Informeren over wijzigingen van diensten: 5 jaar 


Gebruik van cookies op website

Bij Drie Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


Beveiliging van de door Bij Drie Fotografie vastgelegde persoonsgegevens

Bij Drie Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Bij Drie Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Bij Drie Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Bij Drie Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Bij Drie Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.


Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Mariska Haaima van Bij Drie Fotografie via mariskahaaima@gmail.com.


Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Bij Drie Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Dit document is mede mogelijk gemaakt door DuPho.nl, mei 2018


Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston